Polskie Stronnictwo Ludowe - życzliwość i normalność, rzetelność w gospodarce, rozwaga w polityce...

Witamy na stronie internetowej Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Opolu.
Biuro mieści się przy ul. Katowickiej 55/6 w Opolu.

Serdecznie zapraszamy.


Jak zostać członkiem

Jak zostać członkiem PSL

* O tym, kto może zostać członkiem PSL, jakie są prawa i obowiązki członka mówią art. 5, 6, 7 i 8 Statutu PSL.

* Zgodnie ze Statutem Polskiego Stronnictwa Ludowego członkiem PSL może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, o ile zostanie przyjęty do koła PSL zgodnie z przepisami statutu Stronnictwa.

* Osoba, która jest członkiem innej partii politycznej, nie może zostać członkiem PSL. Przyjęcie w poczet członków Polskiego Stronnictwa Ludowego następuje na podstawie uchwały zebrania koła PSL, po złożeniu deklaracji członkowskiej popartej pozytywna opinią dwóch członków wprowadzających.

* Osoby, które były członkami innych organizacji politycznych mogą być przyjęte do PSL tylko po uprzednim wyrażeniu zgody przez zarząd powiatowy PSL.

* W przypadku, gdy w danej miejscowości nie ma koła PSL, decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje Zarząd Gminny (równorzędny) PSL, a w przypadku jego braku Zarząd Powiatowy Stronnictwa. W decyzji wskazuje się koło, do którego nowy członek będzie należał. O ile to możliwe, uwzględnia się prośbę zainteresowanego.

* Zgodę na przyjęcie w poczet członków PSL osób zamieszkałych poza terenem danej gminy wyraża właściwy Zarząd Gminny (równorzędny) PSL.

Deklaracja_czlonkowska_PSL